หิ่งห้อยในสวน นิวัต พุทธประสาท

ISBN:

Published: March 2010

Paperback

72 pages


Description

หิ่งห้อยในสวน  by  นิวัต พุทธประสาท

หิ่งห้อยในสวน by นิวัต พุทธประสาท
March 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 72 pages | ISBN: | 9.68 Mb

หิงหอยในสวน บันทึกการผจญภัยของเดกหนุมสินหวัง วีรบุรุษตายแลว เขาไมหลงเหลือศรัทธาใหคนหาอีกตอไป นิยายเรืองนีสะทอนถึงจิตใจเดกวัยรุน ทีไรทีพึงในสังคม เรืองราวสะกิดเตือนถึงคนขางๆ คุณโดยเฉพาะเยาวชนทีเติบโต บางทีเราอาจจะไมเขาใจสิงทีเขากระทำ เพราะเราไมรูวMoreหิ่งห้อยในสวน บันทึกการผจญภัยของเด็กหนุ่มสิ้นหวัง วีรบุรุษตายแล้ว เขาไม่หลงเหลือศรัทธาให้ค้นหาอีกต่อไป นิยายเรื่องนี้สะท้อนถึงจิตใจเด็กวัยรุ่น ที่ไร้ที่พึ่งในสังคม เรื่องราวสะกิดเตือนถึงคนข้างๆ คุณโดยเฉพาะเยาวชนที่เติบโต บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขากระทำ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร และอ่อนไหวเพียงไรกับปัญหาEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หิ่งห้อยในสวน":


rembrandtsbistro.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us